Lejebetingelser


1. Generelt

Lejer må ikke videreudleje produkter fra Ergopartner. Udlejning sker udelukkende på Ergopartners nærværende leje- og leveringsbetingelser.

 

Ergopartner forbeholder sig retten til at ændre i lejebetingelserne hvilket der naturligvis informeres om hvis dette måtte ske. Gældende lejebetingelser kan ses på www.ergopartner.dk

 


 2. Lejemålets varighed

Lejemålet starter fra den dag produktet leveres hos kunden. Den månedlige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden uanset om produkterne benyttes eller ej.

 

Minimumslejeperiode er 3 måneder. Det er lejers pligt at opsige en lejeaftale. Lejeaftalen fortsætter derfor indtil den opsiges.

 

Opsigelsesvarsel er løbende måned.

 

Eksempel: Du lejer en stol 1. marts. Lejeperioden vil som minimum løbe i 3 måneder – dvs. marts, april og maj måned. Hvis du ikke opsiger lejeaftalen inden slutningen af maj måned, vil lejeaftalen fortsætte. Opsiger du aftalen i f.eks. april måned vil lejeaftalen slutte sidste dag i maj måned.

 

Lejen beregnes fra den dag produktet er leveret hos lejer. Hvis en lejeperiode starter midt i en måned, vil der blive regnet lejedage for resten af måneden. Der tages udgangspunkt i 20 hverdage på en måned.

 

Eksempel: du lejer en stol 5 hverdage inde i en måned, og der bliver så beregnet 15 lejedage i den måned.

 


3. Lejers forpligtelser

Så længe lejemålet varer, bærer lejer enhver risiko og ansvar for det lejede produkt. Lejer påtager sig ansvaret for, at det lejede produkt er placeret i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt at anvendelse sker under hensyntagen til foreskreven ydeevne.

 


4. Misligholdelse

Hvis lejer misligholder sine forpligtelser i forhold til lejeaftalen, kan Ergopartner, uden varsel, ophæve lejeaftalen, hjemtage det lejede produkt og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som Ergopartner måtte have afholdt.

 

Misligholdelse er blandt andet:

 

- lejer undlader at betale forfaldne lejeydelser eller andre skyldige beløb senest otte dage efter forfald, at lejer går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring, indtræder i lejeaftalen og stiller fornøden sikkerhed

 

- at lejer standser sine betalinger og ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring hertil med tilsynets godkendelse, stiller fornøden sikkerhed for lejeaftalens opfyldelse

 

- at lejer misbruger det lejede, herunder uforsvarlig behandling, udlån eller anden overdragelse til 3. person, flytning eller anden disponering over det lejede, og - ikke senere end syv dage efter anfordring, dokumenterer at det lejede er behørigt forsikret.

 

Tvister / Værneting

 

I tilfælde af civilt søgsmål kan retssager kun anlægges ved Retten i Roskilde. Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret.

 


5. Transportomkostninger

Der er ingen transportomkostninger for dig som lejer.

Ergopartner betaler transportomkostninger indenfor Danmarks grænser og i tidsrummet 8:00-16:00 på hverdage. Vi vil enten benytte transportfirma eller egne konsulenter.

 

Ved afhentning af produkter/stole med transportør, skal lejer pakke produktet forsvarligt ind og stille det klar ved aftalt sted og tid.

 


6. Forsikring

Kunder der låner eller lejer produkter, skal selv sørge for at have forsikring der dækker en eventuel skade.

 

Alle skader der opstår når produkter er i kundens varetægt skal dækkes af kundens forsikring.

 


7. Køb af lejede produkter

Det er muligt for lejer at købe produktet efter endt lejeperiode. Kontakt os for nærmere information på telefon 56 65 01 45 eller info@ergopartner.com.